Попит, закон попиту. Фактори, що визначають Попит

08.06.19, 12:00

Попит – це платоспроможна потреба, бажання покупця придбати певну кількість певного товару при кожному з можливих рівнів цін.

Закон попиту: між ціною товару та

його обсягом, що бажають придбати

споживачі існує зворотна залежність,

тобто при зростанні ціни – обсяг попиту

зменшується.

Рис. 1. Графік попиту

Головним фактором зміни попиту є ціна. Але існує низка нецінових факторів, що здійснюють на нього вплив:

а) смаки та уподобання споживачів;

б) кількість споживачів на ринку;

в) грошові доходи споживачів;

г) ціна на споріднені товари (взаємозамінюючі та взаємодоповнюючі, субститути та комплементи);

д) споживчі очікування щодо майбутніх цін, наявності товарів тощо.

Слід розрізняти категорії зміни попиту і зміни величини попиту. Збільшення попиту на графіку відображається у вигляді руху кривої вправо (D1), зменшення – вліво (D2), і відбувається внаслідок дії нецінових чинників попиту. Зміни величини попиту відбуваються шляхом руху точок у межах однієї кривої (A, B, C), збільшення – вправо, зменшення вліво внаслідок зміни ціни товару.

Група провідних вітчизняних дослідників запропонувала свою класифікацію чинників попиту (табл. 1).

З боку попиту ціна виконує стримуючу функцію, обмежуючи обсяги споживання.

Таблиця 1.

Класифікація чинників формування попиту

Об’єктивні

Суб’єктивні

Економічні:

Øбазовий рівень розвитку виробництва, дійсних потреб та їх задоволення;

Øсередній рівень грошових доходів населення;

Øструктура і рівень оптових та роздрібних ринкових цін;

Øрівень цін споріднених товарів і товарозамінників;

Øпринципи розподілу доходів.

Психолого-традиційні:

Øуподобання і смаки споживача;

Øповедінка продавця та стосунки,що складаються між ним і споживачем;

Øмісцеві традиції і принципи виховання;

Øсила і особливості релігійного впливу на повсякденне споживання.

Соціальні:

Øрівень розвитку культури, духовних цінностей;

Øсоціальна структура суспільства;

Øосвітній ценз населення;

Øпоширений спосіб життя.

Естетичні:

Øвідповідність моді;

Øпривабливість зовнішніх якостей товару, реклами, форми продажу.

Демографічні:

Øємкість ринку, зумовлена кількістю населення;

Øрозміри та склад середньої сім’ї;

Øстатево-віковий склад населення;

Øспіввідношення міського та сільського населення.

Природнокліматичні:

Øклімат;

Øкількість опадів, середні та екстремальні температури;

Øрельєф та місцезнаходження;

Øфлора і фауна.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Научись танцевать ТВЕРК
Марино, запис - за тел.: (093) 409 87 31, (095) 647 00 59
Игорь .Юристи служби зайнятості розповіали про особливості претензійно-позовної…
Деякі центри зайнятості сумістно з пенсійним фондом невірно обчислюють страховий стаж а саме війсковослужбовцям…