Державне замовлення і державний контракт

28.11.19, 12:00

Державне замовлення – це засіб прямого державного регулюван­ня господарських зв'язків між державою-замовником і підприємст­вом-виконавцем, спосіб реалізації суспільних і державних потреб, концентрації та ефективного витрачання державних ресурсів, форма співробітництва держави і підприємств під час вирішення стратегіч­них завдань особливої важливості. Державне замовлення полягає у формуванні на контрактній (договірній) основі складу та обсягів про­дукції, необхідної для державних потреб; розміщенні державних кон­трактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності країни всіх форм власності.

Державний контракт це договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому визначені економічні й правові зобов'язання сторін і обумов­лені взаємовідносини замовника та виконавця. Контрактна система спрямована на посилення державної підтримки пріоритетів, які забез­печують структурну перебудову, економічну стабільність.

Значення держзамовлення досить важливе в економіці ринкового типу, за його допомогою реалізують суспільні потреби, ведуть будь-яку пріоритетну політику. Держзамовлення в умовах ринку є базою для добровільної угоди між державою і підприємством. Такий підхід дає змогу не тільки реалізувати ідею свободи для підприємств, а й ставить держзамовлення в один ряд із важелями державного регулю­вання тільки економічного походження.

Ідею договору між державою і підприємством можна реалізувати за допомогою створення контрактної системи управління держзамов­ленням за наявності законодавчих гарантій прав підприємств на самостійність та ініціативу.

З метою пришвидшення процесу реформування економічних відно­син у сфері матеріального виробництва, створення повноцінних рин­ків промислової продукції, продовольства, товарів народного спожи­вання, робіт та послуг у 1995 р. в Україні введено державну контрактну систему.

Державне замовлення в умовах вітчизняної економіки є дещо ін­шим, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою. Держава в особі уповноважених Кабінетом Міністрів України центральних орга­нів державної виконавчої влади забезпечує потреби у товарах, робо­тах, послугах державних органів управління, у сфері оборони, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, освіти, культури, соціа­льного захисту населення, виконання науково-технічних розро­бок, створення та поповнення державного резерву через державні контракти.

Механізм контрактної системи ґрунтується на класифікації замовлень-контрактів за видами і сферами господарського застосуван­ня. На підставі цієї класифікації розробляють типові форми контрак­тів, що є ґрунтом для переговорів між державними відомствами і під­приємствами, під час яких визначають порядок формування ціни контракту, режим контролю за його дотриманням і коректуванням у міру зміни зовнішніх умов виконання замовлення.

Усі відомства, які укладають контракти з боку держави, зобов'язані надати підприємствам-підрядникам рекомендації з таких питань: політики держави у сфері розподілу державних контрактів; переліку робіт для контрактів; організаційних процедур; власності на отримані результати; нормативів і стандартів; обсягів фінансування, термінів; випуску цінних паперів і кредитної політики; процедур контролю і звітності; податкової політики. Розвиток контрактної системи пов'язаний передусім з персоніфікацією відповідальності. Замовниками за державними контрактами є міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади України, обласні державні адміністрації та установи, які уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати державні контрактні

Замовники користуються послугами виконавців незалежно від форм власності за договірними цінами. Якщо претендентів на виконання робіт є декілька, то виконавців підбирають на конкурсній осно­ві з метою вибрати найефективніший проект і зекономити державні кошти.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!