Економіка національної ідеї (частина 1)

21.03.20, 12:00

Національна ідея – це неформальний комплекс установок щодо формування, відтворення і розвитку певної країни, нації та держави. Вона може бути втілена у життя у вигляді окремих законодавчих та нормативних актів, щоденної поведінки її громадян, економічних суб’єктів та органів державної влади.

Складові національної ідеї є основою самоусвідомлен­ня і логіки національно-економічного мислення, яке базу­ється на незаперечних соціально-економічних аксіомах незалежного розвинутого суспільства, тобто випливає:

– із самоусвідомлення кожною людиною того, що вона є продуктом певної національної спільноти і носієм рис її самоорганізації, державного ладу, мови, культури, мора­лі, інтелекту, побуту тощо: людина не може існувати поза самоорганізованою спільнотою людей, самовідтворюватися, саморозвиватися і задовольняти соціальні потреби; самовідтворювана спільність людей характеризується відповідним ставленням кожної людини до забезпечення власного самовідтворення і суспільства загалом, тобто кожен живе і розвивається так, щоб приносити користь собі та суспільству;

– із необхідності виробництва матеріальних і духов­них продуктів для забезпечення життя і розвитку нації, як форми національно-суспільного самовідтворення: немає готових продуктів задоволення матеріальних і духовних потреб кожної людини, їх необхідно створити конкретною працею кожного громадянина в кількості, яка задовольня­тиме життєві потреби працюючих і непрацюючих членів суспільства;

– із необхідності узгодження особистих, колективних, державних і суспільних або національних інтересів у про­цесі виробництва, розподілу, обміну і споживання: в самовідтворюваній національно-економічній системі не можна допускати гіперболізації, наприклад, державних інтере­сів, оскільки внаслідок цього будуть порушені інтереси людини, колективу та суспільства загалом; так само не можна надавати переваги інтересам окремої людини чи ко­лективу при розподілі ресурсів, організації виробництва тощо, бо ослабне держава;

– із розуміння того, що економіка – це мистецтво ве­дення господарства, основна роль у якому відводиться продуктивній людині: в суспільстві створюються умови формування національного інтелекту, свободи підприєм­ництва, встановлення горизонтальних зв’язків між підприємливими людьми, стимулювання виробництва про­дукції, виконання робіт, надання послуг, можливості кожному виявляти себе у виробництві;

– із переконаності в тому, що організація підприєм­ництва, бізнесу та економіки загалом повинна відповідати закону ефективності, тобто вкладені у виробництво чи біз­нес капітали мають відшкодуватися та забезпечити вироб­ництво додаткового продукту; інвестований трудовий, ос­новний і обіговий капітали повинні використовуватися так, щоб їх віддача перевершувала вартість залученого ка­піталу; маса капіталу повинна відносно зменшуватися, а його рух і продуктивність – зростати; задіяний у виробництво капітал частково чи повністю не повинен перемі­щуватися у неформальну (тіньову) сферу руху, оскільки це призводить до загальної розбалансованості економіки, зниження ефективності використання капіталу у фор­мальному секторі та нетрудового нагромадження доходів у неформальному;

– з підпорядкування форм організації виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг їх змістові, тобто ефективності функціонування підприємства, регіо­ну, галузі, національної економіки загалом; первинним в організації виробництва є його економічний зміст, тобто ефективність вкладеного капіталу та соціальна доціль­ність, яка визначається потребою в певній продукції та послугах; ніякі ідеологічні концепції, теорії та їх організа­ційні системи не можуть визначати форму організації ви­робництва, якщо не забезпечується його ефективність;

– з доцільності формування єдиного погляду на зміст, структуру, пріоритети розвитку національно-економічної системи та її входження в систему світової економіки і міжнародного співробітництва: національно-економічна система не може розвиватися замкнуто, в такому разі вона приречена на хронічне відставання в економічному роз­витку та на тривале зниження рівня життя народу;

– із залежності макроекономічних процесів від мікроекономічних: на мікроекономічному рівні відбувається ви­робництво фізичної одиниці продукції (робіт, послуг) qз ціною одиниці продукції (робіт, послуг) ц, створення вар­тості виробленої продукції (робіт, послуг) в = qц її грошовооборотного еквіваленту г:

в = qц = г

Головними суб’єктами на мікроекономічному рівні є підприємства, фірми, бізнесмени (виробники), з одного бо­ку, і домашні господарства (споживачі) – з іншого.

Рішення споживачів зводяться до отримання максимальної корисності, а виробників – максимальної прибутковості. Взає­мозв’язок і залежність макроекономіки від мікроекономіки полягає в тому, що на основі використання зведених до спільного знаменника показників (найчастіше вартісних), мікроекономічні явища і процеси утворюють єдине ціле, виводячи узагальнені зміни і тенденції розвитку на загаль­нонаціональний або макроекономічний рівень. Наприк­лад, обсяг виробленої в країні продукції, робіт і послуг Qцможна представити як суму вартостей qцрізних видів продукції, робіт і послуг, створених на мікрорівні:

Qц= ∑qц, абоВ = ∑в

Аналогічно обсяг грошового обороту Г, необхідного кра­їні для обслуговування руху вартості виробленої продукції, визначають як суму її грошовооборотних еквівалентів:

∑г = Г

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

6. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 512 с. (Альма-матер).

7. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : Академвидав, 2003. – 368 с. (Альма-матер).

8. Яковенко Р. В. Національна ідея в економічному вимірі [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : https://surmasite.wordpress.com/2018/03/12/національна-ідея-в-економічному-вимі/. – Назва з титул. екрану.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Якщо Ви знаєте правильний номер, поділіться будь ласка
Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Вова, телефонуйте на іподром - це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Комплекс "Хащуватська трагедія"
Дякуємо за вірш!!!